• EN
教师基本信息
沈卫平
性别:女
在职信息:在岗

个人信息 Personal information

职称:教授 毕业院校:浙江大学 在职信息:在岗 所在单位:数学科学学院 入职时间:2002-08-01

An Ulm-like method for solving nonlinear operator equations.

点击次数: 第一作者:Shen, Wei-ping 发表时间:2015-01-01 发表刊物:J. Nonlinear Convex Anal. 所属单位:数理与信息工程学院 文献类型:期刊 卷号:Vol.16 期号:No.7 页面范围:1439-1447 关键字:Nonlinear equation;Ulm method;Lipschitz condition 是否译文:
推荐本文